Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Polariste lood “Paadis”

Esmaspäev, jaanuar 20th, 2014

Aja­kirja Paat 2010 sügis­numb­ris ilmus artik­kel Pola­rise kui jahi koh­ta, hil­jem jada­mi­si ka per­soo­ni­lood osa­de jahti­de ja nen­de kap­te­nite koh­ta. Ilm­selt sobib see sari eri­ti häs­ti lehe üle­miseks pos­ti­tu­seks 🙂

MÜÜDUD Polaris “Vesileenu” EST-157 — 5500€

Kolmapäev, aprill 17th, 2013

Vesi­lee­nu lei­dis endale uued ree­de­rid ning uueks kodu­sa­da­maks saab Nob­less­ner. Eda­sis­test tege­vus­test loe vesileenu.wordpress.com

Kuu­lus Vesi­lee­nu otsib uueks hoo­ajaks endale uut selts­kon­da kel­le­ga koos võis­tel­da — või siis nii­sa­ma merd sõi­ta. Visa nais­kon­na­ga Vesi­lee­nust kir­ju­tas aja­ki­ri Paat suvel 2011, lisaks leiab Õhtu­le­hest: Vesi­lee­nud või mere­ka­rud? ja mõned vas­ted Pola­ris­te-gale­rii otsin­gu­le “vesi­lee­nu”.

Nimi: Vesi­lee­nu
Pur­je­num­ber: EST-157
Ehi­tus­aas­ta: 1991
Val­mis­ta­ja: Tal­lin­na Eks­pe­ri­men­taal­ne Sport­lae­va­de Tehas (VERF)
Kodu­sa­dam: Roo­mas­saa­re (Saa­re­maa)
Pik­kus: 7,62 m   Laius: 2,69 m   Süvis: 1,80 m   Kaal: 1720 kg
GPH väär­tus: 729, 7 (2012)

Varus­tus: Pul­ba kiil, Sil­va navi­gat­sioo­ni­riis­tad, tuu­le­mõõt­ja, logi, kii­ru­se­mõõt­ja. Jahi tekk on remon­di­tud 2011.a, põhi 2012.a. Genua oste­tud 2011 kevad, kor­ra­lik tor­mi­fo­ka. Groot­pu­ri (pur­je­meis­ter Tiit Haag­ma) — kahe reh­vi­ga, ka reh­vi­tult hoiab kuju. Spin­na­ker.

Hind: 6300€ UUS HIND: 5500€
Levi­ta­miseks sobi­lik kuu­lu­tus (PDF), veetehnika.ee kuu­lu­tus, kipper.ee foo­ru­mis

MVR2012vesileenu4

Polariste tutvustus ajakirjas “Paat”

Pühapäev, november 7th, 2010

Kül­lap on ena­mus juba kuul­nud või mär­ga­nud, ent olgu ka siin blo­gis maha hõi­ga­tud, et värs­kes aja­kir­ja “Paat” numb­ris on And­res Aavi­ku ladus sis­se­ju­ha­tus Pola­ris­te maa­il­ma.

Hoiame pöialt, et  rea­li­see­ruks ka plaan kir­ju­ta­da igas numb­ris mõnest konk­reet­sest Pola­risest.

Vesilennuk tuleb tagasi

Laupäev, november 6th, 2010

Keva­del kal­da­le jää­nud Pola­ris Vesi­len­nuk on saa­nud endale uued ree­de­rid ja läbib tal­vel suu­re­mat tüü­pi uuen­dus­kuu­ri. Uus mees­kond on võt­nud ette ja tei­nud jahi tar­vis ka uue blo­gi, kus nen­de käe­käi­gul saab sil­ma pea­le hoi­da

http://vesilennuk.polaris-yachts.ee/

Loo­de­ta­vas­ti näe­me neid juba vees ja star­ti­des kohe hoo­a­ja algu­ses.

Loviise ja Paljad Helid

Esmaspäev, oktoober 25th, 2010

Pola­ris Lovii­se peal on teh­tud üks väga kau­nis muu­si­ka­vi­deo, teki­tab kohe igat­su­se suve järe­le …

Mari Kal­kun — Hom­mi­ku­val­ge from Tolm Stuu­dio on Vimeo.

Polaris Long Gong

Esmaspäev, august 30th, 2010

Hea uudis, Tal­lin­na Pola­ris­te fleet on täiene­nud jär­je­kord­se jahi võr­ra. Kap­ten Mart Aar­ma lae­nas Min­ni kiil­p­lo­ki ja läks tõi Soo­mest kodu­maa­le tagasi mõni aeg tagasi siin­gi pos­ti­ta­tud kuu­lu­tuses müü­gis olnud jahi nime­ga Long Gong. Tege­mist on 1993 aas­tal ehi­ta­tud ja väga heas kor­ras jahi­ga. Jahil on ori­gi­naal­kiil ja uus teki­peal­ne mast. Loo­de­ta­vas­ti tee­vad nad endale vars­ti blo­gi ja kir­ju­ta­vad seal juba pike­malt jahi too­mi­sest ja muust huvi­ta­vast.

Kõi­ge rõõ­mus­ta­vam oli aga et uus jaht koos uue mees­kon­na­ga osa­les kohe esi­me­sel näda­lal juba võist­lusel – 1/4-TON jahti­de­le kor­ral­da­tud lühi­ra­ja­võist­lusel saa­vu­ta­ti uue jahi­ga kii­du­väärt 5. koht 11 jahi seas. Väga mul­je­ta­val­dav.

Paar Pola­rist veel saa­da­val välis­maal, olge mehed ja too­ge need­ki koju!

Polaris Gemma

Neljapäev, juuli 22nd, 2010

Keva­del too­di Tal­lin­nas­se Pola­ris nime­ga Gem­ma, nüüd on neil ka blo­gi:
http://purjejaht-gemma.blogspot.com/

Polarised Muhu Väinas

Teisipäev, juuli 13th, 2010

Eile algas iga­aas­ta­ne Ees­ti suu­rim pur­je­re­gatt – Muhu Väin. Tore on näha, et star­dis oli koguni 13 Pola­rist! Neist 11 sõi­da­vad ORC IV gru­pis ja 2 tük­ki LYS gru­pis. See on kin­dalt kõi­ge tihe­da­ma kon­ku­rent­si­ga paa­di­klass Ees­tis, loo­de­ta­vas­ti tule­vi­kus äkki pee­tak­se Pola­ris­te vahel veel oma­va­he­list arves­tust, nagu näi­teks ORC I gru­pis see aas­ta X-41’del.

Äkki tule­vad  nüüd veel mõned  sõi­du­kõl­bu­li­kud aga seis­vad (Meri­kot­kas, Gem­ma) või remon­di­ta­vad isen­did (Twis­ter, Vesi­len­nuk) kah võist­le­ma, ja mõle­mad Soo­mes müü­gis ole­vad isen­did ära too­daks kodu­maa­le – siis võiks lau­sa luua eral­di võist­lused Pola­ris­te­le (roh­kem kui 1 võist­lus aas­tas).

Polariste hooaeg avatud

Esmaspäev, mai 10th, 2010

Pola­ris­te hoo­a­ja võib kind­lalt ava­tuks kuu­lu­ta­da, sest üle Ees­ti on Pola­ris­te osa­võ­tul toi­mu­nud juba mitu võist­lust, ette on võe­tud pike­maid ja lühe­maid mat­ka­sõi­te.

Tal­lin­nas Piri­tal on het­ke­sei­su­ga vees ja oma esi­me­sed mere­mii­lid maha sõit­nud kolm Pola­rist — Tuu­le­laul, Min­ni ja Ene­li. Lisaks on vees ka Lei­la, kuid seda ilma mas­ti­ta. Piri­ta Pola­ris­test ootab oma remon­ti taa­sa­vas­ta­ta­tud Ast­raia, kel­le Vesi­len­nu­ki tiim pea­le 15 aas­ta­st tal­ve­und üles ära­tas ja elu­le aida­ta plaa­nib. Vesi­len­nuk ise jääb sel suvel seni­se tii­mi poolt kal­da­le uusi entu­si­as­te oota­ma, kel oleks aega ja taht­mist üks põh­ja­lik kapi­taal­re­mont ette võt­ta. Ast­raia­le on plaan lähi­tu­le­vus blo­gis­se ka täies­ti eral­di­sei­sev sis­se­kan­ne teha. Pola­ris Blanca on nukralt ilma mas­ti­ta Nob­less­ne­ri sada­mas ja ei ole tea­da, kas ja kunas jaht vee­le saab. Kuul­da­vas­ti on uue mas­ti tel­li­mi­ne kahet­sus­väär­selt pikalt veni­nud. Juko tege­mist koh­ta info puu­dub.

Kõi­ge suu­re­ma sel­le aas­ta­se läbi­sõi­du­ga on ilm­selt Pil­le-Riin, kes nädal tagasi Tal­lin­nast teed oma uude, või õige­mi­ni vanas­se, kodu­sa­da­mas­se alus­tas. Täna­seks hetkeks on jaht Virt­sus nö puh­ka­mas. Üksin­da tuu­les lok­su­des jät­tis ta üsna nukra mul­je. Iga­ta­hes loo­da­me, et sel aas­tal leiab mees­kond roh­kem aega jahi­ga pur­je­ta­da ja võe­tak­se osa ka Muhu Väi­na rega­tist.

Saa­re­maa Meri­spor­di Selt­si esi-Pola­ris “Vesi­lee­nu” võt­tis lau­päe­val osa esi­me­sest koha­li­kust võist­lusest, saa­des 12 jahi kon­ku­rent­sis 8. koha. Nais­kon­na sõnul sai tal­vel teh­tud nipet-näpet hool­dus­töid ja muu­hul­gas vahe­ta­ti ära aht­riplaat. Võib pida­da tõe­näo­li­seks, et see tiim võtab oma tun­tud hea­du­ses osa kõi­gist Saa­re­maa regat­ti­dest ja ka Muhu Väi­na rega­tist.

Vet­te on tõs­te­tud ka Oris­saa­re Pola­ris “Lag­le”, kes oma noo­re ja vapra mees­kon­na­ga eel­misel aas­tal pal­ju kõne­ai­net pak­kus. Kui­gi jaht pole enam oma esi­me­ses noo­ruses, hoia­vad poi­sid jah­ti ilus­ti sõit­mas ja võta­vad muu­hul­gas osa ka Haap­sa­lu regat­ti­dest ning Muhu Väi­nast.
Üle­jää­nud Pola­ris­te koh­ta het­kel täp­se­mat infot ei ole. Iga­ta­hes loo­da­me, et töö nen­de vees­ka­mise nimel käib ja suvis­tel Ees­ti Meist­ri­võist­lus­tel näe­me suu­ri­ma Pola­ris­te osa­le­ja­te arvu­ga regat­ti läbi aega­de.

Polaris jahtide kodulehekülg

Kolmapäev, august 19th, 2009

Ava­si­me uue kodu­le­he­kül­je Pola­ris ja teis­te vee­rand­ton­nis­te jahti­de koh­ta.

Het­kel on infot veel vähe, aga jooks­valt täien­da­me seda. Juhul kui kel­lel­gi on min­geid täp­sus­tusi või soov siia mida­gi lisa­da, siis and­ke seda tea­da aad­res­si­le jens.kasemets@gmail.com