Ilya Raryukhin ja Juko

Tekst: Pee­ter Bõst­rov / aja­ki­ri Paat talv 2011

Juko“ ja Ilya teed ris­tusid pea 6 aas­tat tagasi. Kuna pur­je­ta­mi­ne oli tut­tav juba lap­se­põl­vest, siis ei olnud pik­ka mõt­le­mist ning jaht sai­gi oste­tud. Vee­rand­ton­ni­se, algu­pä­rast nime kand­va Pola­ris-tüü­pi jahi ehi­tus­aas­ta on 1990. 

Juko on on jaht­klu­bi „Balt­sail“ lii­ge, kan­nab pur­je­numb­rit EST-405 ning kodu­sa­da­maks on Piri­ta. Juko kodu­le­he­kül­jelt est405.blogspot.com saa­me tea­da ka „Juko“ kere­numb­ri, 83. Esi­me­ne pikem sõit oli 2006. aas­ta Muhu Väi­na regatt. Nagu algu­ses ikka, õppi­si­sid jaht ja mees­kond kok­ku sobi­ma ning üle­sõi­dust Tal­lin­nast Pär­nus­se kuju­nes paras seik­lus. Ilm, tuul, navi­gat­sioon ja madal Väiname­ri tegid vast­se­le mees­kon­na­le hea koolituse.

Ilya paja­tab, et 2007. aas­tal Muhu Väi­na rega­til Ruh­nust Roo­mas­saa­re­de sõi­tes kan­dis suur külg­lai­ne „Juko“ oota­ma­tult ja päris suu­re hoo­ga kii­lu­ga kivi­des­se. Pilt ole­vat päris hir­mus olnud, kii­lu kere­kin­ni­tus vään­du­nud ja lah­ti. Omal jõul saa­di jaht siis­ki lah­ti ning too­di tur­va­li­selt kodu­sa­da­mas­se. Haka­ti nupu­ta­ma, mida kii­lu­ga pea­le haka­ta. Kas paran­da­da kan­na­ta­da saa­nud ole­mas­olev leht­kiil või teha jahi­le soo­tuks pulb­kiil. Otsusta­ti mit­me­tel põh­jus­tel pulb­kii­lu kas­uks. Ise teh­tud arvu­tus­te ja joo­nis­te jär­gi vala­ti pul­ba osa ise suvi­las lii­va­vor­mi. Oli tegi­ja­te sõnul paras­ja­gu kee­ru­li­ne ja aja­ma­hu­kas, samas ka lõbus ette­võt­mi­ne. Töö sai aga teh­tud, pulb vala­tud ning jahi­le uus kiil alla pandud.

Kapi­taal­selt remon­di­ti 2010 – 2011 tal­vel ka jahi kere vee­alu­ne osa ja kiil. Kuu­lu jär­gi teh­ti kii­lu­leh­te ka laiemaks, aga tões­ta­tud see pole ja ega siis tegi­jad oma sala­dusi nii­sa­ma otse väl­ja ei räägi.

Jahil pea­le kii­lu­töö­de suu­re­maid ümber­ehi­tusi teh­tud ei ole – mast on ori­gi­naal, sei­sev tag­las liht­salt kor­ra­li­kult hool­da­tud. Alg­selt suh­te­li­selt peh­me kere on saa­nud sis­se­poo­le tugev­dused. Pur­jed on tel­li­tud Sankt-Peter­bur­gist, mis mees­kon­na sõnul nii häs­ti ei õnnes­tu­nud, kui loo­de­ti. Sel­le eest on „Juko“ tänu pur­je­de puna­ka­le too­ni­le võist­lusel ka tiht­tuu­les sõi­tes kau­gelt äratuntav.

Põhi­mees­kon­da kuu­lu­vad pea­le Ilya veel Alan Kõdar, Aljek­sandr Derz­hits­kij, Hasan Melikov, And­rej Kula­kov, Alek­sej Milek­hin. Kõik on noo­rus­põl­ves jaht­klu­bis Balt­sail pur­je­spor­di­ga tegelenud.

Sek­ka Tal­lin­na lahel võist­le­mise­le käivad „Juko“ liik­med vahel­duseks Mosk­vas rega­til „Who is Who“ (www.wiwrace.ru). Rega­til võis­tel­datkse ainult Lase­ri­tel ja Lut­ši­del, mil­le anna­vad kor­ral­da­jad ning rega­ti ajal vahe­ta­vad võist­le­jad ausa tule­mu­se nimel paa­te. Ilya tuli 2009. aas­tal toi­mu­nud rega­tilt koju peavõiduga.

Juko mees­kond on aas­ta­tel 2009 ja 2010 osa­le­nud ka Hor­vaa­tias tšar­ter­fir­ma­de poolt hilis­ke­va­del kor­ral­da­ta­val Bava­ria-tüü­pi jahti­de rega­til (http://www.bavaria-cup.ru/,) mis sel­li­se tore­da puh­ku­se­võist­luse vahe­peal­se for­maa­di­na ole­vat väga­gi tore üri­tus. Aas­tal 2010 tul­di rega­tilt koju I koha­ga. Keva­del plaa­ni­tak­se koos osa võt­ta ana­loog­sest Hor­vaa­tias toi­mu­vast rega­tist Euro­re­gat­ta 2012 ( http://www.euroregatta.eu/en/).

Küsi­mu­se­le, kas „Juko“ ORC 2012 MM‑l osa­le­da kavat­seb, loo­mu­li­kult sel­get vas­tust ei tule. Hetkeks löö­vad sil­mad küll sära­ma, aga kül­lap paneb aeg asja pai­ka. Suvis­tel regat­ti­del on osa­le­tud roh­kem aega- kui jõu­du­möö­da, pari­mad tule­mu­sed on pur­je­ta­tud ena­mas­ti lühi­rada­del. E4 Cap­rice Cup 2011 saa­vu­ta­ti II koht.

Kon­ku­ren­ti­de­le soo­vib Ilya tuult pur­je­des­se ning kõi­ke head, mida aga soo­vi­da kan­na­tab, kuna ilma nen­de­ta ei saa ju kui­da­gi võistelda.

Comments are closed.