Polariste hooaeg avatud

Pola­ris­te hoo­a­ja võib kind­lalt ava­tuks kuu­lu­ta­da, sest üle Ees­ti on Pola­ris­te osa­võ­tul toi­mu­nud juba mitu võist­lust, ette on võe­tud pike­maid ja lühe­maid matkasõite.

Tal­lin­nas Piri­tal on het­ke­sei­su­ga vees ja oma esi­me­sed mere­mii­lid maha sõit­nud kolm Pola­rist — Tuu­le­laul, Min­ni ja Ene­li. Lisaks on vees ka Lei­la, kuid seda ilma mas­ti­ta. Piri­ta Pola­ris­test ootab oma remon­ti taa­sa­vas­ta­ta­tud Ast­raia, kel­le Vesi­len­nu­ki tiim pea­le 15 aas­ta­st tal­ve­und üles ära­tas ja elu­le aida­ta plaa­nib. Vesi­len­nuk ise jääb sel suvel seni­se tii­mi poolt kal­da­le uusi entu­si­as­te oota­ma, kel oleks aega ja taht­mist üks põh­ja­lik kapi­taal­re­mont ette võt­ta. Ast­raia­le on plaan lähi­tu­le­vus blo­gis­se ka täies­ti eral­di­sei­sev sis­se­kan­ne teha. Pola­ris Blanca on nukralt ilma mas­ti­ta Nob­less­ne­ri sada­mas ja ei ole tea­da, kas ja kunas jaht vee­le saab. Kuul­da­vas­ti on uue mas­ti tel­li­mi­ne kahet­sus­väär­selt pikalt veni­nud. Juko tege­mist koh­ta info puudub.

Kõi­ge suu­re­ma sel­le aas­ta­se läbi­sõi­du­ga on ilm­selt Pil­le-Riin, kes nädal tagasi Tal­lin­nast teed oma uude, või õige­mi­ni vanas­se, kodu­sa­da­mas­se alus­tas. Täna­seks hetkeks on jaht Virt­sus nö puh­ka­mas. Üksin­da tuu­les lok­su­des jät­tis ta üsna nukra mul­je. Iga­ta­hes loo­da­me, et sel aas­tal leiab mees­kond roh­kem aega jahi­ga pur­je­ta­da ja võe­tak­se osa ka Muhu Väi­na regatist.

Saa­re­maa Meri­spor­di Selt­si esi-Pola­ris “Vesi­lee­nu” võt­tis lau­päe­val osa esi­me­sest koha­li­kust võist­lusest, saa­des 12 jahi kon­ku­rent­sis 8. koha. Nais­kon­na sõnul sai tal­vel teh­tud nipet-näpet hool­dus­töid ja muu­hul­gas vahe­ta­ti ära aht­riplaat. Võib pida­da tõe­näo­li­seks, et see tiim võtab oma tun­tud hea­du­ses osa kõi­gist Saa­re­maa regat­ti­dest ja ka Muhu Väi­na regatist.

Vet­te on tõs­te­tud ka Oris­saa­re Pola­ris “Lag­le”, kes oma noo­re ja vapra mees­kon­na­ga eel­misel aas­tal pal­ju kõne­ai­net pak­kus. Kui­gi jaht pole enam oma esi­me­ses noo­ruses, hoia­vad poi­sid jah­ti ilus­ti sõit­mas ja võta­vad muu­hul­gas osa ka Haap­sa­lu regat­ti­dest ning Muhu Väinast.
Üle­jää­nud Pola­ris­te koh­ta het­kel täp­se­mat infot ei ole. Iga­ta­hes loo­da­me, et töö nen­de vees­ka­mise nimel käib ja suvis­tel Ees­ti Meist­ri­võist­lus­tel näe­me suu­ri­ma Pola­ris­te osa­le­ja­te arvu­ga regat­ti läbi aegade.

Comments are closed.