Tuulelaul EST-175 / RUS-2289

Tuu­le­lau­lu uus kodu: tuulelaul.ru

Nimi:Tuu­le­laul
Pur­je­num­ber:EST-175
Ehi­tus­aas­ta:1987. aas­ta
Val­mis­ta­ja:Tal­lin­na Eks­pe­ri­men­taal­ne Sport­lae­va­de Tehas (VERF)
Kodu­sa­dam:
1987 — 2008 Nas­va (Saa­re­maa)
2009 — 2012 Piri­ta (Tal­linn)
2012 — … Sankt-Peter­burg (Vene­maa)
Oma­ni­kud:
1987 — 1994 Saa­re Kalur
1994 — 2008 Indrek Lepp, Karl Möl­der
2008 — 2012 Rait Riim ja 4 kaasoma­nik­ku
Pik­kus:7,62 m
Laius:2,70 m
Süvis:1,80 m
Kaal:1720 kg
LYS väär­tus:1,09 (2010)
ORC väär­tus: 721,3 (2010)

Pola­ris “Tuu­le­laul” ehi­ta­ti 1987. aas­tal Tal­lin­na Eks­pe­ri­me­taal­ses Sport­lae­va­de Teha­ses (VERF). Ehi­tu­sest võt­tis osa ka jahi esi­me­ne mees­kond Jüri Šaras­ki­ni eest­ve­da­misel. Kohe alg­selt on jahil teh­tud mit­meid stan­dar­dist eri­ne­vaid muu­da­tusi – jäi­ku­se suu­ren­da­miseks on pai­gal­da­tud lisa tuge­vus­kaa­ri ja kesk­mi­sest pak­se­mad vahe­sei­nad, pare­ma juhi­ta­vu­se saa­vu­ta­miseks on rool vii­dud roh­kem aht­ris­se ja kaa­lu vähen­da­miseks on teki vöö­ri­osa ehi­ta­tud tava­li­sest õhem. 1990ndatel pai­gal­da­ti jahi­le uus ras­kus­kiil (pul­ba). Jahil on pea­le val­mi­mist teh­tud kaks põh­ja­lik­ku uuen­dus­re­mon­ti — neist esi­me­ne 1990ndate aas­ta­te lõpus ja tei­ne 2010.aastal.

Jahi esi­me­seks kodu­sa­da­maks oli Nas­va Jaht­klu­bi, oma­nikuks Saa­re Kalur ja kap­te­niks legen­daar­ne Jüri Šaras­kin. Esi­mes­te aas­ta­te täp­sem jahi mees­kond on tead­ma­ta. On tea­da, et lühi­kest aega on jahi kap­te­niks olnud ka Peter Šaras­kin, kes 1992. aas­tal jahi Muhu Väi­nas või­du­le roo­lis. 1994–2002. oli jahi kap­te­niks Indrek Lepp. Aas­ta­tel 2003–2008 seisis jaht Saa­re­maal Nas­va sada­ma ellin­gus.

Tuulelaul 1990ndatel

Pola­ris „Tuu­le­laul“ oli läbi 1990ndate aas­ta­te üks Ees­ti kii­rei­maid oma­tao­li­si kiil­jah­te. Nii on 3 kor­ral tul­dud Muhu Väi­na rega­ti võit­jaks ja 7 kor­ral on või­de­tud Saa­re­maa koha­li­kud kari­ka­võist­lused. Tuu­le­lau­lu vara­semad võist­lus­tu­le­mu­sed:

Muhu Väi­na rega­tid
1990 – I koht
1992 – I koht (kap­ten Peter Šaras­kin)
1993 – 6. koht (kap­ten Indrek Lepp; mas­ti puru­ne­mi­ne I eta­pil; eri­au­hind kõi­ge visa­ma­le võist­kon­na­le)
1994 – I koht (kap­ten Indrek Lepp)
1995 – II koht (kap­ten Indrek Lepp)
1998 – 8. koht (kap­ten Indrek Lepp)
2009 – 5. koht (kap­ten Rait Riim)
2010 — 7.koht (kap­ten Rait Riim)

Saa­re­maa Meri­spor­di Selt­si kari­ka­võist­lused:
1992 – I koht (kap­te Kai­do Trei)
1993 – I koht (kap­ten Indrek Lepp)
1994 – I koht (kap­ten Indrek Lepp)
1995 – I koht (kap­ten Indrek Lepp)
1996 – I koht (kap­ten Indrek Lepp)
1997 – I koht (kap­ten Indrek Lepp)
1998 – N/A (kap­ten Indrek Lepp)
1999 – I koht (kap­ten Indrek Lepp)
2000 – N/A (kap­ten Indrek Lepp)
2001 – II koht (kap­ten Indrek Lepp)
2002 – 13. koht (kap­ten Indrek Lepp)

2009. aas­ta täht­sa­mad saa­vu­tused:
Ava­me­re pur­je­ta­mise Ees­ti kari­ka­võist­lus – II koht (3 suur­re­ga­tist koos­nev rah­vus­va­he­li­ne võist­lus)
Muhu Väi­na regatt – 5. koht (Ees­ti Meist­ri­võist­lus­te arves­tuses 4. koht)
Water­ga­te regatt – II koht
E4 Kari­ka­võist­lused – I koht
Ter­ra Femi­na­rium regatt – I koht
KJK Kari­ka­sa­ri – II koht
KJK Kari­ka­võist­lus – II koht

2010.aasta täht­sa­mad saa­vu­tused:
Water­ga­te regatt — II koht
Muhu väi­na regatt — VII koht
KJK hoo­a­ja ava­võist­lus — I koht
E4 Kari­ka­võist­lus — III koht

Tuu­le­laul on läbi aas­ta­te haka­nud sil­ma oma eri­li­se kere kujun­du­se­ga. Kui 1990ndatel aas­ta­tel oli jahi kerel tuult puhuv pil­ve­nä­gu, siis ala­tes 2009. aas­ta­st on jahil must vöör, mis läheb üle fini­ši­li­puks.

Tuulelaul 07.2009

Tuu­le­lau­lu blo­gi: tuulelaul.blogspot.com
Tuu­le­lau­lu uus kodu: tuulelaul.ru

Endi­ne kon­takt:
Rait Riim
raitriim(at)hot.ee