Koit Pauts ja Edasi

Tekst: Pee­ter Bõst­rov / aja­ki­ri Paat sügis 2011

Jaht „Edasi“ kap­ten Koit Pauts’i juh­ti­misel on prae­gu Pola­ris­te lae­vas­ti­ku vaiel­da­ma­tult kõi­ge kii­rem alus. Seda­võrd, et pike­ma­te dis­tant­si­ga võist­lus­tel saa­vad ena­mus jah­te luge­da rega­ti õnnes­tu­nuks, kui nad võist­luse väl­tel „Edasi“ spin­na­ke­ri vär­ve suu­da­vad eristada.

Küsin siis ette­vaat­li­kult,  et kas kii­ru­se põh­jus võib-olla eri­ti inno­va­tiiv­se­te lahen­dus­te kasu­ta­mi­ne jahi ehi­tu­ses või koguni on kap­te­nil koguni sala­le­pe Vana enda­ga. Ei mida­gi üle­loo­mu­lik­ku, vas­tab Koit muhe­le­des. Nojah, eks igal kap­te­nil on omad saladused…..

Pur­je­numb­ri EST ‑11 all sõi­tev Haap­sa­lu jaht „Edasi“ on aas­tal 1985 val­mi­nud tei­se Pola­ri­se­na ning kan­nab siia­ni algu­pä­rast nime. Alg­selt Haap­sa­lus Lää­ne Kalu­ri­le kuu­lu­nud jaht oste­ti mees­kon­na pea­le ära esi­m­ese kap­te­ni Tõnis Tel­le­ri eest­ve­da­misel. Nagu ikka, sõi­de­ti ja võis­tel­di esi­mes­tel aas­ta­tel kodu­võist­lus­tel ning esi­me­sel suu­re­mal rega­til nagu Muhu Väin osa­le­ti 1996.

Jah­ti on paran­da­tud ja täius­ta­tud ka ning mit­te vähe. Pea­le teist Väi­na teh­ti esi­me­ne uuen­dus­ring, vahe­ta­ti leht­kiil bul­ba vas­tu ning soe­ta­ti uus pur­je­ring. Kere ja teki kin­ni­tus tugev­da­ti liim­lii­te­ga ning algu­pä­rast suh­te­li­selt pehmet keret jäi­gasta­ti põh­ja­li­kult. Pur­je­dest on het­kel kasu­tusel tei­ne ring groo­ti ja kol­mas ring genuat.

Mees­kon­da kuu­lu­vad Sulev Oolup, Jüri Raag­maa, Gar­ry Vas­ser ja Aso Koris. Algu­sest pea­le „Edasi“ roo­li­pin­ni hoid­nud Koit Pauts hak­kas seit­se aas­tat tagasi ka kap­te­ni vas­tu­tus­ri­kas koor­mat kand­ma. Minu küsi­mu­se pea­le, et kas võist­luse ajal mees­kon­na­ga ka stra­tee­giat aru­ta­tak­se vas­tab Koit, et eks aru­te­lu käib ikka, kõik koge­nud sõit­jad, kuid kii­red otsu­sed jää­vad ikka roh­kem roo­li­mehe kanda.

Tren­ni väga plaa­ni­pä­ra­selt „Edasi“ mees­kond ei tee, hoo­aeg algab juuni algu­ses Haap­sa­lus lühi­ra­ja­võist­lu­se­ga ning eks seal see tal­ve­uni väl­ja tuu­lu­ta­tak­se. Suve jook­sul proo­vi­tak­se  jõu­du – , aega- ja või­ma­lust möö­da ikka kõi­ki­del suu­re­ma­tel võist­lusel osa­le­da.  Eks ka mees­kon­na pika­aja­li­ne ja sujuv koos­töö  on võist­lus­tel on edu taganud.

Kar­va­se­ma­test  juh­tu­mis­test  merel mee­nu­tab Koit mas­ti mur­du­mist 2009 aas­tal pea­le Water­ga­te rega­ti star­ti kui puru­nes sise­mi­ne vant. Et tuul taga­last räsib, on merel enam-vähem tava­li­ne. Nii läks õnneks Suur­sa­da­ma – Oris­saa­re eta­pil, kus spin­ni­ot­sal mõõ­du­kas tuul kor­ra­ga puhan­gu­ti kuni 20–30 m/s tõu­sis. Õnne­kom­bel jõu­ti spin­na­ker õige­aeg­selt maha kor­ja­ta ning jaht ter­veks jätta.

Võist­lus­hoos sõi­de­tak­se sage­li ris­ki pii­ril ja vahel vei­di kau­ge­ma­gi. Nii min­di mada­la vee­ta­se­me­ga 2010 Kes­su rega­ti ajal Pinuk­se pools­saa­re juu­rest para­jat tuult võt­ma ja krõ­bi­se­ti kii­lu­ga üle kruu­sa­kün­ka. Aga pea­le krii­mu­de mida­gi hul­le­mat ei juh­tu­nud ning risk oli kari­kat väärt – võit tuli koju.

Regat­ti­del on saa­vu­ta­tud nii pal­ju poo­diu­mi­koh­ti, et Koit esi­m­ese hoo­ga neid üles luge­da ei mäle­ta­gi. Ehk siis nagu võist­lus­pur­je­ta­jad nae­ra­vad, et auhin­na­ka­pil ei lähe uksed kin­ni. Mär­ki­mist vää­rivad neist ehk järg­mised: „Edasi“ on 6 kord­ne Muhu Väi­na võit­ja, 4 kor­da on või­de­tud Water­ga­te regatt ning 2 kord­ne Ees­ti Ava­me­re kari­ka­sar­ja võitja.

Küsin, et kas „Edasi“ plaa­nib ka 2012 Heli­sin­gis ORC MM-il osaleda.
Noh, nii 50–50% tõe­näo­su­se­ga, muigab kapten.

Esi­tan lõpe­tu­seks küsi­mu­se, et mis siis vee­ran­di­se jahi kül­jes hoiab (Koit on sõit­nud ka X‑34‑l või­du­kalt nii Bal­tic Offs­ho­re Week rega­til ja Bal­tic Open Regatta’l) ja mida hää­de­le kon­ku­ren­ti­de­le öelda-soovida.

Vee­rand­ton­ni­se Pola­ri­se peal hoiab Koi­tu hea ja mõnus mees­kon­na­tun­ne ning kam­ba­vaim. Ning kon­ku­ren­ti­de­le soo­vib Koit Pauts nae­ra­ta­des ikka head päri­tuult purjedesse…

 

Comments are closed.