Loviise EST-194

Loviise 2007

Lovii­se 2007

Nimi: Lovii­se
Pur­je­num­ber:
EST-194
Ehi­tus­aas­ta: 1995. aas­ta
Val­mis­ta­ja: Tal­lin­na Sport­lae­va­de Tehas (VERF)

Kodu­sa­dam:
1995 — 1997 Kuusalu lähis­tel?
1997 — 2009 Pär­nu
2009 — …  Nob­less­ner (Tal­linn)

Oma­ni­kud:
1995 — 1997 Hei­ki Kal­las
1997 — 2006 Tiit Rahu­oja, Jan Pulk
2006 — 2009 Teet Kil­lo
2009 — … Mar­tin Rääk, Kris­to Kask, Eiko Oja­la

Pik­kus: 7,62 m
Laius: 2,70 m
Süvis: 1,41 m
Kaal: 1700 kg

LYS väär­tus: 1,02 (2009)
ORC väär­tus: 762,2 (2010)

Kodu­leht: http://loviiseyacht.wordpress.com/
Kon­takt: mar­tinr (ät) gmail.com

Toi­me­ta­ma­ta tekst endi­se oma­ni­ku Jani kom­men­taa­ri­dest.

Meie ost­si­me jahi kol­me pea­le Kuusalust ühe vanema mehe käest 1997 sügi­sel (oste­ti Hei­ki Kal­la­se käest). Jahil oli siis tei­ne nimi — Lilian, aga oma­nik tah­tis seda nime kasu­ta­da oma uuel jahil. Ta ostis minu mäle­ta­mist möö­da Car­ter 30 tüü­pi jahi ja hoi­dis seda Piri­tal. Nime­ta­tud här­ra oli ost­nud lae­va kere Tal­lin­na Spor­di­lae­va­de teha­sest ja meis­ter­da­nud ise sis­se mööb­li jm. Kii­lu ja tag­las­tuse val­mis­tas kät­te­saa­dud vahenditest/detailidest. Kii­lult oli hil­jem ca 10–15 cm ka maha saa­gi­nud, kuna ei mah­tu­nud koha­lik­ku sada­mas­se häs­ti sis­se. See­ga hoid­sid nad lae­va Kuusalu lähis­tel. Eel­mi­ne oma­nik rää­kis, et nad olid koos oma poja­ga (kes töö­tas Tal­lin­nas Mere­lae­van­duses) prak­ti­li­selt kogu Soo­me lõu­na­ran­ni­ku läbi sõit­nud.

Kuna ost-müük toi­mus novemb­ri lõpus, siis tõi­me meie jahi Pär­nu trei­leriga. Uueks nimeks sai Monica. Saime sõi­ta 3 – 4 aas­tat, aga siis sel­gus, et jahi möö­bel ei täi­da oma üles­an­net (laev oli nö peh­me), lisaks olid van­did kin­ni­ta­tud üks­nes läbi teki ja ühe-kahe kru­vi­ga vahe­sei­na­le. Uuri­si­me tar­ge­ma­te käest mida teha. Muud soo­vi­tust ei olnud­ki, et jaht kapre­mon­ti. See­pea­le üks osa­ni­kest loo­bus oma osa­lu­ses. See­ga oli­me sun­ni­tud jai täit­sa tüh­jaks lõh­ku­ma, üks­nes kiil jäi alla. Üle­jää­nut näe­te ise. Teet on hil­jem lisa­nud veel stop­pe­reid ja spil­le.

Kuna järg­misel aas­tal pidi­me jahi uute regist­ris­se kand­ma aga seal oli juba regist­ree­ri­tud üks Monica nime­li­ne alus, oli­me sun­ni­tud jär­je­kord­selt nime vahe­ta­ma – ja nimeks sai­gi Lovii­se. Ega see ilus küll ei ole, et üks alus nii­moo­di kogu aeg nime vahe­tab … Meie müü­si­me jahi maha 2006 kevad – suvel seo­ses suu­re­ma­le jahi­le koli­mi­se­ga.