Polariste tutvustus ajakirjas “Paat”

november 7th, 2010

Kül­lap on ena­mus juba kuul­nud või mär­ga­nud, ent olgu ka siin blo­gis maha hõi­ga­tud, et värs­kes aja­kir­ja “Paat” numb­ris on And­res Aavi­ku ladus sis­se­ju­ha­tus Pola­ris­te maailma.

Hoiame pöialt, et  rea­li­see­ruks ka plaan kir­ju­ta­da igas numb­ris mõnest konk­reet­sest Polarisest.

Vesilennuk tuleb tagasi

november 6th, 2010

Keva­del kal­da­le jää­nud Pola­ris Vesi­len­nuk on saa­nud endale uued ree­de­rid ja läbib tal­vel suu­re­mat tüü­pi uuen­dus­kuu­ri. Uus mees­kond on võt­nud ette ja tei­nud jahi tar­vis ka uue blo­gi, kus nen­de käe­käi­gul saab sil­ma pea­le hoida

http://vesilennuk.polaris-yachts.ee/

Loo­de­ta­vas­ti näe­me neid juba vees ja star­ti­des kohe hoo­a­ja alguses.

Kolm Polarist müügis

november 5th, 2010

Netia­va­rus­test tuli väl­ja kolm müü­gis ole­vat Pola­rist (Race 77):

Nic2 ja Tho­mas C Punkt on varemgi sil­ma haka­nud, Rais­sa on uus — täien­da­sin nen­de alus­te­ga meie müü­gi­kuu­lu­tus­te lehte.

Nic2 koh­ta on sak­sa­keel­selt kir­ju­ta­tud sel­li­ne arva­mu­se­leht: http://www.projekt1972.de/index.php/de/segeln/yachttest/race-77 (sama asi goog­le trans­la­to­ri abil ing­li­se kee­les)

Kõik kes te Pola­rist ainult vesi­se suu­ga uudis­ta­nud ole­te ja ostu­mõt­teid pea­te — too­ge paa­did koju tagasi.

Loviise ja Paljad Helid

oktoober 25th, 2010

Pola­ris Lovii­se peal on teh­tud üks väga kau­nis muu­si­ka­vi­deo, teki­tab kohe igat­su­se suve järele …

Mari Kal­kun — Hom­mi­ku­val­ge from Tolm Stuu­dio on Vimeo.

Polaris Long Gong

august 30th, 2010

Hea uudis, Tal­lin­na Pola­ris­te fleet on täiene­nud jär­je­kord­se jahi võr­ra. Kap­ten Mart Aar­ma lae­nas Min­ni kiil­p­lo­ki ja läks tõi Soo­mest kodu­maa­le tagasi mõni aeg tagasi siin­gi pos­ti­ta­tud kuu­lu­tuses müü­gis olnud jahi nime­ga Long Gong. Tege­mist on 1993 aas­tal ehi­ta­tud ja väga heas kor­ras jahi­ga. Jahil on ori­gi­naal­kiil ja uus teki­peal­ne mast. Loo­de­ta­vas­ti tee­vad nad endale vars­ti blo­gi ja kir­ju­ta­vad seal juba pike­malt jahi too­mi­sest ja muust huvitavast.

Kõi­ge rõõ­mus­ta­vam oli aga et uus jaht koos uue mees­kon­na­ga osa­les kohe esi­me­sel näda­lal juba võist­lusel – 1/4‑TON jahti­de­le kor­ral­da­tud lühi­ra­ja­võist­lusel saa­vu­ta­ti uue jahi­ga kii­du­väärt 5. koht 11 jahi seas. Väga muljetavaldav.

Paar Pola­rist veel saa­da­val välis­maal, olge mehed ja too­ge need­ki koju!

Polaris Gemma

juuli 22nd, 2010

Keva­del too­di Tal­lin­nas­se Pola­ris nime­ga Gem­ma, nüüd on neil ka blogi:
http://purjejaht-gemma.blogspot.com/

Polarised Muhu Väinas

juuli 13th, 2010

Eile algas iga­aas­ta­ne Ees­ti suu­rim pur­je­re­gatt – Muhu Väin. Tore on näha, et star­dis oli koguni 13 Pola­rist! Neist 11 sõi­da­vad ORC IV gru­pis ja 2 tük­ki LYS gru­pis. See on kin­dalt kõi­ge tihe­da­ma kon­ku­rent­si­ga paa­di­klass Ees­tis, loo­de­ta­vas­ti tule­vi­kus äkki pee­tak­se Pola­ris­te vahel veel oma­va­he­list arves­tust, nagu näi­teks ORC I gru­pis see aas­ta X‑41’del.

Äkki tule­vad  nüüd veel mõned  sõi­du­kõl­bu­li­kud aga seis­vad (Meri­kot­kas, Gem­ma) või remon­di­ta­vad isen­did (Twis­ter, Vesi­len­nuk) kah võist­le­ma, ja mõle­mad Soo­mes müü­gis ole­vad isen­did ära too­daks kodu­maa­le – siis võiks lau­sa luua eral­di võist­lused Pola­ris­te­le (roh­kem kui 1 võist­lus aastas).

Müüa Polaris “Stella Polaris” L‑8322 — 6400EUR

juuni 25th, 2010

Soo­mes on müü­gi­le tul­nud jäl­le üks Pola­ris, see­kord seal­pool lah­te võist­lus­tel väga esi­ne­nud Stel­la Pola­ris. Jaht ise on aas­ta­st 1993, see­ga uue­mat tüü­pi ja nagu kuu­lu­tusest sel­gub on eel­mi­ne aas­ta teh­tud väga suu­red kor­ras­tus­tööd. Jät­ka­tes üles­kut­set eel­mi­sest pos­ti­tu­sest, siis oleks väga tore kui kee­gi sel­le jahi ka kodu­maa­le tagasi tooks.

http://www.nettivene.com/purjevene/polaris/377124

Roh­kem pilte:

http://cid-5017e8d10d304382.skydrive.live.com/redir.aspx?page=play&resid=5017E8D10D304382!128&Bpub=SDX.Photos&Bsrc=GetSharingLink

Müüa Polaris FIN-8088 — 3200EUR

mai 10th, 2010

Müüa Pola­ris. Kir­ja jär­gi 785 ehk n‑ö uue tüü­bi kok­pi­ti­ga. Kaa­lu jär­gi just­kui ka.  Aga seal on tih­ti eba­täp­su­si. Ehi­tus­aas­ta 1991 ja see­ga on pigem tõe­näo­li­ne, et tegu vana tüü­bi kere ja kok­pi­ti­ga. Selle­le vii­ta­vad ka vöö­ri­kant­sel ja aknad.

Hin­na poo­lest on paat pea pea tasu­ta. 3200EUR. Min­ni mees­kond pakub paa­di ära too­ja­le omalt poolt regist­ree­ri­tud käru lae­nuks. Pro­jekt “üks Pola­ris Ees­tis­se juurde”:

Link: http://www.nettivene.com/purjevene/polaris/362749

Polariste hooaeg avatud

mai 10th, 2010

Pola­ris­te hoo­a­ja võib kind­lalt ava­tuks kuu­lu­ta­da, sest üle Ees­ti on Pola­ris­te osa­võ­tul toi­mu­nud juba mitu võist­lust, ette on võe­tud pike­maid ja lühe­maid matkasõite.

Tal­lin­nas Piri­tal on het­ke­sei­su­ga vees ja oma esi­me­sed mere­mii­lid maha sõit­nud kolm Pola­rist — Tuu­le­laul, Min­ni ja Ene­li. Lisaks on vees ka Lei­la, kuid seda ilma mas­ti­ta. Piri­ta Pola­ris­test ootab oma remon­ti taa­sa­vas­ta­ta­tud Ast­raia, kel­le Vesi­len­nu­ki tiim pea­le 15 aas­ta­st tal­ve­und üles ära­tas ja elu­le aida­ta plaa­nib. Vesi­len­nuk ise jääb sel suvel seni­se tii­mi poolt kal­da­le uusi entu­si­as­te oota­ma, kel oleks aega ja taht­mist üks põh­ja­lik kapi­taal­re­mont ette võt­ta. Ast­raia­le on plaan lähi­tu­le­vus blo­gis­se ka täies­ti eral­di­sei­sev sis­se­kan­ne teha. Pola­ris Blanca on nukralt ilma mas­ti­ta Nob­less­ne­ri sada­mas ja ei ole tea­da, kas ja kunas jaht vee­le saab. Kuul­da­vas­ti on uue mas­ti tel­li­mi­ne kahet­sus­väär­selt pikalt veni­nud. Juko tege­mist koh­ta info puudub.

Kõi­ge suu­re­ma sel­le aas­ta­se läbi­sõi­du­ga on ilm­selt Pil­le-Riin, kes nädal tagasi Tal­lin­nast teed oma uude, või õige­mi­ni vanas­se, kodu­sa­da­mas­se alus­tas. Täna­seks hetkeks on jaht Virt­sus nö puh­ka­mas. Üksin­da tuu­les lok­su­des jät­tis ta üsna nukra mul­je. Iga­ta­hes loo­da­me, et sel aas­tal leiab mees­kond roh­kem aega jahi­ga pur­je­ta­da ja võe­tak­se osa ka Muhu Väi­na regatist.

Saa­re­maa Meri­spor­di Selt­si esi-Pola­ris “Vesi­lee­nu” võt­tis lau­päe­val osa esi­me­sest koha­li­kust võist­lusest, saa­des 12 jahi kon­ku­rent­sis 8. koha. Nais­kon­na sõnul sai tal­vel teh­tud nipet-näpet hool­dus­töid ja muu­hul­gas vahe­ta­ti ära aht­riplaat. Võib pida­da tõe­näo­li­seks, et see tiim võtab oma tun­tud hea­du­ses osa kõi­gist Saa­re­maa regat­ti­dest ja ka Muhu Väi­na regatist.

Vet­te on tõs­te­tud ka Oris­saa­re Pola­ris “Lag­le”, kes oma noo­re ja vapra mees­kon­na­ga eel­misel aas­tal pal­ju kõne­ai­net pak­kus. Kui­gi jaht pole enam oma esi­me­ses noo­ruses, hoia­vad poi­sid jah­ti ilus­ti sõit­mas ja võta­vad muu­hul­gas osa ka Haap­sa­lu regat­ti­dest ning Muhu Väinast.
Üle­jää­nud Pola­ris­te koh­ta het­kel täp­se­mat infot ei ole. Iga­ta­hes loo­da­me, et töö nen­de vees­ka­mise nimel käib ja suvis­tel Ees­ti Meist­ri­võist­lus­tel näe­me suu­ri­ma Pola­ris­te osa­le­ja­te arvu­ga regat­ti läbi aegade.