Archive for the ‘müüa’ Category

Müügis 4 Polarist

Neljapäev, august 13th, 2015

Suve­lõ­pu Pola­ris­te valik on seda­puh­ku eri­ti rik­ka­lik:

MÜÜDUD Polaris “Saana” — 2800€

Neljapäev, märts 27th, 2014

Tuleb väl­ja, et kõik Pola­ri­sed pole veel Soo­mest ära oste­tud — Net­ti­ve­nes­se ilmus Rau­mas asuv Saa­na, hin­naks küsi­tak­se 2800€ 3750€.

Saana

MÜÜDUD Polaris “Helter Skelter” FIN-8796 — 4700€

Kolmapäev, märts 20th, 2013

Hel­ter Skel­ter on nüüd tagasi Ees­tis, kod­uks Len­nu­sa­dam ja pur­je­num­ber EST-707

Soo­mes on kenas­ti keva­de algu­seks üks Pola­ris 770 (Hel­ter-Skel­ter FIN-8796) müü­ki tul­nud, hin­na­ga 4700€. Vara­s­ema müü­gi­kuu­lu­tuse juu­rest leiab täp­se­mad and­med tag­la­se ja kel­la­de-vile­de koh­ta.

Lisaks kom­men­tee­ris Fred­rik, et val­mis­tus­aas­ta on tõe­näo­li­selt 1992, tema ostis sel­le 2003.a Soo­mes esi­m­ese oma­ni­ku käest kes oli alg­se mas­ti John Mast’i oma vas­tu väl­ja jõud­nud vahe­ta­da (pida­vat väga kenas­ti toi­miv mast ole­ma). Aas­ta­te jook­sul on lisa­tud Ray­ma­ri­ne ST40 kaja ja logi, kere vär­vi­tud ja taas­ta­tud, elekt­ri­süs­teem uuen­da­tud. Groot on Doy­le Sail’s Pen­tex-lami­naat, muud pur­jed vanemad.

Olgu mai­ni­tud, et läbi eel­mise suve oli Net­ti­ve­nes pak­ku­misel vaid üks Pola­ris 760 (Puna­ko­ne FIN-11104) ja märk­sa kõr­ge­ma alg­hin­na­ga, ent tema juba val­mis­tub Ees­ti poo­le koli­ma.

Polaris Grasshopper (Vox) MÜÜDUD

Kolmapäev, august 10th, 2011

Grass­hop­per on leid­nud endale uue oma­ni­ku, uueks kodu­sa­da­maks Pär­nu.

Pola­ris endi­se nime­ga Vox, prae­gu­se nime­ga Grass­hop­per on pan­dud pärast suurt remon­ti müü­ki.

Hind: 7700€ 5200€ 3800€ 3000€.

M: Polaris — Rootsis

Pühapäev, juuni 12th, 2011

Vahel­duse­na on üks Pola­ris ka Root­sis müü­gi­le tul­nud. Z80 nime all.

Link siin: BLOCKET

Hind on krõ­be, kuid kir­ju­ta­tak­se, et sel­le eest saab pal­ju kor­ra­lik­ke pur­jeid ja et LYSi pall olla väga sood­ne — 1.12. Ees­ti­maal oli säära­se paa­di pall enne­muis­te 1.08. Niiet ju siis on nobe paat 🙂

Müüa Conrad 25R Terje

Laupäev, juuni 4th, 2011

Pär­nus müüak­se vee­rand­ton­nist jah­ti Con­rad 25R, nime­ga Ter­je. Lis­a­in­fot jahi koh­ta saab nen­de kodu­kalt:

http://web.zone.ee/kjanno8/proov3/andmed.htm

Hin­naks küsi­tak­se 7000€

Kon­takt: 5160377

Müüa Polaris MECHTA | MÜÜDUD

Pühapäev, veebruar 27th, 2011

Uuen­da­tud 04.03.2011 — MÜÜDUD

Soo­mes on jäl­le uus Pola­ris müü­ki tul­nud. Mechtat on kruisi­miseks vei­di kohal­da­tud ning inter­jöö­rist võib lei­da sui­sa elu­suu­ru­se kraa­ni­kau­si, mis ei teeks häbi ka väik­se­ma­le toit­lus­tus­asu­tuse­le.

Hind: 3950€

Link: http://www.nettivene.com/purjevene/polaris/405166

Müüa Polaris “Mullewupp” GER-5063 — 26000EUR

Reede, detsember 31st, 2010

Sak­sa­maal on veel üks Pola­ris (seal tun­tud ka kui “Baron 76”) müü­ki tul­nud, see­kord oma­pä­ra­se nime­ga “Mul­lewupp” (GER-5063).

Hind on üks­ja­gu soo­la­ne, aga pilti­de jär­gi tun­dub väga heas kor­ras ole­vat. Oma­ni­ku käest saab otse küsi­da lis­a­in­fot ja pil­te: info@gaastra-sails.de

http://www.boatshop24.com/de/segelboote/refit-2009-baron-76-polaris1-4-to-2740121

Kolm Polarist müügis

Reede, november 5th, 2010

Netia­va­rus­test tuli väl­ja kolm müü­gis ole­vat Pola­rist (Race 77):

Nic2 ja Tho­mas C Punkt on varemgi sil­ma haka­nud, Rais­sa on uus — täien­da­sin nen­de alus­te­ga meie müü­gi­kuu­lu­tus­te leh­te.

Nic2 koh­ta on sak­sa­keel­selt kir­ju­ta­tud sel­li­ne arva­mu­se­leht: http://www.projekt1972.de/index.php/de/segeln/yachttest/race-77 (sama asi goog­le trans­la­to­ri abil ing­li­se kee­les)

Kõik kes te Pola­rist ainult vesi­se suu­ga uudis­ta­nud ole­te ja ostu­mõt­teid pea­te — too­ge paa­did koju tagasi.

Müüa Polaris “Stella Polaris” L-8322 — 6400EUR

Reede, juuni 25th, 2010

Soo­mes on müü­gi­le tul­nud jäl­le üks Pola­ris, see­kord seal­pool lah­te võist­lus­tel väga esi­ne­nud Stel­la Pola­ris. Jaht ise on aas­ta­st 1993, see­ga uue­mat tüü­pi ja nagu kuu­lu­tusest sel­gub on eel­mi­ne aas­ta teh­tud väga suu­red kor­ras­tus­tööd. Jät­ka­tes üles­kut­set eel­mi­sest pos­ti­tu­sest, siis oleks väga tore kui kee­gi sel­le jahi ka kodu­maa­le tagasi tooks.

http://www.nettivene.com/purjevene/polaris/377124

Roh­kem pil­te:

http://cid-5017e8d10d304382.skydrive.live.com/redir.aspx?page=play&resid=5017E8D10D304382!128&Bpub=SDX.Photos&Bsrc=GetSharingLink