MÜÜDUD Polaris “Helter Skelter” FIN-8796 — 4700€

Hel­ter Skel­ter on nüüd tagasi Ees­tis, kod­uks Len­nu­sa­dam ja pur­je­num­ber EST-707

Soo­mes on kenas­ti keva­de algu­seks üks Pola­ris 770 (Hel­ter-Skel­ter FIN-8796) müü­ki tul­nud, hin­na­ga 4700€. Vara­s­ema müü­gi­kuu­lu­tuse juu­rest leiab täp­se­mad and­med tag­la­se ja kel­la­de-vile­de koh­ta.

Lisaks kom­men­tee­ris Fred­rik, et val­mis­tus­aas­ta on tõe­näo­li­selt 1992, tema ostis sel­le 2003.a Soo­mes esi­m­ese oma­ni­ku käest kes oli alg­se mas­ti John Mast’i oma vas­tu väl­ja jõud­nud vahe­ta­da (pida­vat väga kenas­ti toi­miv mast ole­ma). Aas­ta­te jook­sul on lisa­tud Ray­ma­ri­ne ST40 kaja ja logi, kere vär­vi­tud ja taas­ta­tud, elekt­ri­süs­teem uuen­da­tud. Groot on Doy­le Sail’s Pen­tex-lami­naat, muud pur­jed vanemad.

Olgu mai­ni­tud, et läbi eel­mise suve oli Net­ti­ve­nes pak­ku­misel vaid üks Pola­ris 760 (Puna­ko­ne FIN-11104) ja märk­sa kõr­ge­ma alg­hin­na­ga, ent tema juba val­mis­tub Ees­ti poo­le koli­ma.

Comments are closed.